Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Ekonomika i organizacija poslovanja i Međunarodna ekonomija možete pogledati na stranici „Rezultati“.