PREDUZETNIČKI MENADŽMENT

KORPORATIVNA BEZBEDNOST

  • Korporativna bezbednost

  • Strategijski menadžment ljudskim resursima

  • Komparativni sistem bezbednosti

  • Zaštita i bezbednost informacija

  • Zaštita intelektualne svojine (Izborni predmet)

  • Korporativno upravljanje krizama i rizicima (Izborni predmet)

  • Bezbednost prirodnih resursa (izborni predmet)

  • Strategija održivog razvoja (Izborni predmet)