Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkursi

Na osnovu člana 75. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018, 73/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 – dr. zakon) i člana 81. Statuta Visoke strukovne škole za preduzetništvo iz Beograda:

Visoka strukovna škola za preduzetništvo iz Beograda
RASPISUJE KONKURS
ZA IZBOR U ZVANJE NASTAVNIKA

1 profesora strukovnih studija za naučnu oblast Menadžment i biznis

USLOVI:

Svi prijavljeni kandidati za pozicije profesora strukovnih studija i predavača strukovnih studija moraju ispunjavati opšte uslove predviđene članom 73, 74. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018, 73/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 – dr. zakon) i Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika Visoke strukovne škole za preduzetništvo.

Poseban uslov za kandidata je naučno-istraživačka i nastavnička orijentacija kandidata u oblasti Menadžment i biznis, sa zvanjem doktora nauka menadžmenta i biznisa.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova (biografija, overena fotokopija diplome, spisak naučnih i stručnih radova, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih) dostaviti na e-mail adresu: office@vssp.edu.rs

Rok prijave zainteresovanih kandidata je 7 dana od dana objavljivanja konkursa.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće se uzeti u obzir.