Osnovne strukovne studije, studijski program Menadžment bezbednosti
Nastavni plan 2019/20
Knjiga predmeta

Osnovne strukovne studije, studijskog programa Menadžment bezbednosti, u trajanju od 3  godine, 180 ESPB, karakteriše usklađeni i savremeni pristup osnovnog strukovnog obrazovanja kao na adekvatnim visokoškolskim ustanovama u Evropi. Realizacija ovog programa na Visokoj strukovnoj školi za preduzetništvo Beograd, treba da obezbedi strukovne stručnjake menadžere bezbednosti sposobne za efikasno i stručno uključivanje u bezbedonosne poslovne procese kompanija.

Uslovi za upis: srednjoškolsko obrazovanje i polaganje prijemnog ispita u skladu sa Statutom.

Po položenom poslednjem ispitu i odbrani završnog rada, predviđenim nastavnim planom i programom Osnovnih strukovnih studija, studenti stiču zvanje: strukovni menadžer bezbednosti.

Svrha programa je obrazovanje studenata za prepoznatljive i jasne profesije i zanimanja. Obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne, pre svega zbog neophodnosti savremenim pristupima bezbednosti poslovanja posebno u uslovima prestrukturiranja privrede i razvoja savremenih organizacija na bazi informacionih sistema koji zahteva sveobuhvatan pristup zaštite od internih i eksternih rizika, a naročito u pogledu postavljanja sistema bezbednosti informacija, elektronskih komunikacija, finansijskog poslovanja i uslova rada.

Studijski program osnovnih strukovnih studija ima jasno definisane ciljeve.

Ciljevi programa uključuju postizanje kompetencija i veština kao i metoda za njihovo sticanje, ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.

Ciljevi programa su: 

 • stvaranje kompetentnih stručnjaka sa sposobnošću direktnog uključivanja u bezbednost poslovanja organizacija ili razvijanje sopstvenih biznisa u oblasti bezbednosti;
 • obrazovanje i osposobljavanje studenata za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji zahtevaju poznavanje bezbednosti poslovnih procesa;
 • osposobljavanje studenata za poslove: analize, istraživanja i predviđanja rizika; zaštitu i bezbednost informacionih sistema, finansijskog poslovanja, ljudskih i prirodnih resursa, intelektualne svojine; komunikacija i upravljanja kriznim situacijama;
 • dalje obrazovanje studenata na višim nivoima studija, specijalističkim strukovnim studijama u oblasti korporativne bezbednosti, jer obrazovanje ne poznaje granice, i razvija se pod uticajem razvoja nauke i prakse, čijem razvoju i samo doprinosi;
 • jačanje svesti o učenju kao kontinualnom i doživotnom procesu koji omogućava osavremenjivanje i nadogradnju stečenog znanja, jer bez toga nema povoljne pozicije u preduzeću, mogućnosti za razvoj karijere, doprinosa bezbednom poslovanju sopstvenog preduzeća, i razvoju privrede i društva;
 • razumevanje pravnog, političkog, socijalnog i kulturnog okvira u kome rade preduzeća u Republici Srbiji i u inostranstvu, i osposobljavanje za uočavanje specifičnosti koje treba uvažiti u kreiranju zaštitnih mehanizama.

Završetkom osnovnih strukovnih studija, student stiče stručni naziv, strukovni menadžer bezbednosti, sa stečenim kompetentnostima za:

 • temeljno poznаvаnje i rаzumevаnje discipline menаdžersko-bezbedonosne struke;
 • sposobnost rešаvаnjа konkretnih poslovnih problemа uz upotrebu nаučnih i stručnih  bezbedonosnih metodа i postupаkа;
 • korektno vlаdаnje osnovnim znаnjem i povezivаnje znаnjа iz rаznih oblаsti;
 • sposobnost istrаživаnjа u literаturi i prаksi, plаsirаnjа informаcijа u odgovаrаjući stručni okvir, uz prаktičnu primenu proprаćenih novinа;
 • rаzvoj veštinа i sposobnosti u primeni znаnjа u pojedinim stručnim oblаstimа;
 • posobnost primene informаcijsko-komunikаcione tehnologije i informаcionih sistemа.

Svrha realizacije studijskog programa osnovnih strukovnih  studija jasno je i nedvosmisleno formulisana i čini je formiranje strukovnog menadžera bezbednosti – stručnjaka koji će doprineti sopstvenom razvoju, razvoju preduzeća u kojem rade, i celokupne srpske privrede i društva.