Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Menadžment i konsalting


INVESTIRAJTE PAMETNO-INVESTIRAJTE U PRAKTIČNO

OBRAZOVANJE-TRENINGOM DO KONKURENTNOSTI

Zapamtite, svi resursi su limitirani.
Jedini koji nije je čovek. Moguće je
beskrajno razvijati ljudske resurse,
a sa njima i organizaciju, ekonomiju,
društvo u celini.
Profesor Sun Jo Park

Centar za menadžment i konsalting VSŠP je formiran kako bi se najnovija naučna dostignuća i dobra praksa uspešnih preduzeća iz najrazvijenijih zemalja sveta implementirala i u domaće kompanije i kako bi se obezbedila njihova efektivnost i efikasnost. Savremene kompanije svoje komparativne prednosti ostvaruju na bazi permanentnog podizanja nivoa obučenosti i obrazovanja ljudskih resursa, imajući u vidu činjenicu da je znanje jedini resurs koji upotrebom raste, ne troši se.
Svakako najvažnija potreba preduzeća je saradnja zaposlenih i njihova edukacija –  usvajanje novih saznanja iz okruženja. Ovo ukazuje na neophodnost preuzimanja odgovarajućih mera i akcija u cilju unapređenja spremnosti da se prihvati činjenica da se samo aktivnostima usmerenim ka jedinstvenom cilju, zajedničkim delovanjem i snagama mogu stvoriti uspešna, profitno motivisana preduzeća u narednom periodu. Jednu od važnih komponenti u tom procesu predstavlja, kao što je već napomenuto i obrazovanje zaposlenih. U tom pravcu, Centar za menadžment i konsaltingVSŠP je  u prethodnom periodu organizovao više seminara o ključnim pitanjima sa kojima su se suočavali poslovni sistemi.